Osuuskunnan eettinen ohjeisto

Tämä ohjeisto on kopio Suomen Tunnistautumisosuuskunnan sääntöjen liitteessä 1 määritellystä eettisestä ohjeistosta.

Osuuskunnan tarjoamat palvelut perustuvat käyttäjien luottamukseen, johon osuuskunta ja sen jäsenet (“Osapuolet”) voivat vaikuttaa ja jota Osapuolet voivat horjuttaa omalla toiminnallaan. 

Osuuskunnan ja sen jäsenten on noudatettava tätä eettistä ohjeistoa osuuskunnan tuottamia palveluja tarjotessaan / käyttäessään, osuuskunnan toimintaan muutoin osallistuessaan sekä kaikessa muussakin toiminnassaan. 

Eettisen ohjeiston noudattamatta jättäminen voi johtaa jäsenen erottamiseen osuuskunnasta siten kuin osuuskunnan sääntöjen kohdassa 5 § on tarkemmin määrätty.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan seuraavia periaatteita:

 • Osapuolet noudattavat kaikessa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä, eivätkä harjoita tai edistä mitään lainvastaista toimintaa.
 • Osapuolet kunnioittavat toiminnassaan tasa-arvoa sekä länsimaisia ihmis- ja perusoikeuksia.
 • Osapuolet kunnioittavat ja vaalivat käyttäjien henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa.
 • Osapuolet eivät käytä tai tarjoa osuuskunnan tuottamia palveluja eivätkä muutoinkaan osallistu tai myötävaikuta toimintaan, joka:
  • loukkaa osuuskunnan tarjoamien tunnistautumispalvelujen käyttäjien henkilötietojen tai yksityisyyden suojaa;
  • on petollista taikka muulla tavoin lainvastaista tai harhaanjohtavaa, syrjivää, tai jonka tarkoitusperät ovat muutoin epäeettisiä;
  • edistää terrorismia, väkivaltaa, ihmiskauppaa, ääriliikkeiden toimintaa, kiusaamista, itsetuhoisuutta, rahanpesua, harmaata taloutta tai rikollista toimintaa taikka lisää niiden uhkaa;
  • loukkaa ihmisten välistä tasa-arvoa tai muita länsimaisia ihmis- ja perusoikeuksia;
  • loukkaa aineettomien oikeuksien suojaa;
  • on luokiteltavissa propagandaksi, virheellisen tiedon tarkoitukselliseksi levittämiseksi, tiedonkulun epäasialliseksi estämiseksi, tai muuksi vastaavaksi manipuloinniksi; tai
  • on muutoin ilmeisen epäeettistä.

Osuuskunnan tarjoamien palvelujen käyttöehdoissa voidaan määritellä tarkempia eettisiä vaatimuksia palvelujen käyttäjille.